Visioner
IT og medier i skolen i et fagdidaktisk perspektiv.

IT indsatsområde Vestre Skole 2012-13

Som en direkte konsekvens af den øgede digitalisering i samfundet, stilles der til stadighed større krav til brugen af it i undervisningen. Eleverne skal forberedes til et samfund og et arbejdsmarked, hvor digitale værktøjer er en naturlig del af hverdagen. Det stiller høje krav til undervisernes evne til at holde sig ajour i forhold til nye it-værktøjer, som kan bidrage positivt til elevernes læring.   Udbuddet af nye it-værktøjer som kan bruges i forbindelse med undervisning og læring er dog efterhånden så stort, at det for nogle undervisere kan være svært at følge med. Det kan være en næsten uoverskuelig opgave at finde ud af hvilke værktøjer der er de bedste, ligesom det kan være svært at vurdere hvordan man skal bruge værktøjerne, for at de giver det størst mulige læringsudbytte.                   Kilde: http://www.edidaktik.dk

For at få mest muligt ud af at anvende it i undervisningen, bør valget af it-værktøjer altid tage afsæt i didaktiske overvejelser. Derfor har vi på Vestre Skole et særligt fokus på forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning, der er digitalt medieret – altså undervisning, hvori der anvendes it-værktøjer.

Kompetenceløft Vestre skole:
Med fokus på ovenstående har vi på Vestre Skole indgået et toårigt samarbejde med Silkeborg seminarium. De opretter for første gang to IT/medie klasser, som vil have tæt kontakt til Vestre skole ift. praktik, udveksling af IT didaktiske erfaringer m.m. Første gang bliver i uge 43, hvor de studerende ”overtager” klasserne på skolen, imens samtlige medarbejdere (Lærere og pædagoger) holder et ugekursus på seminariet – med overskriften: IT og medier i skolen i et fagdidaktisk perspektiv.

Vi har indtil nu lavet forhåndsaftaler med en række interessenter:

 • Silkeborg seminarium
 • Athea – Ipads m.m.
 • Solutors – Smartboards
 • Clio online – Digitale undervisningsmat.
 • Gyldendal – d.o
 • Alinea – d.o
 • VIA Århus – Iværksætteri
 • Microsoft
  • David Garde-Tschertok - Pædagogisk uddannelseschef Microsoft
  • Martin lindved Bhk. Leder og konsulent – IT I indskolingen
  • John Klesner IT konsulent – It didaktik
 • Ole Sejer Iversen professor i medievidenskab – IT og Inklusion

Herudover bruger vi vores lokale og kommunale IT konsulenter.

Tanken er at vi sammensætter et ugeprogram, hvor den enkelte lærer/pædagog deltager i IT didaktiske moduler– samtidig med at der vil være oplæg, som alle skal høre – eksempelvis professor Ole sejer Iversen.

Ud over ovenstående har vi gang i rigtig mange spændende projekter – eksempelvis:

Mediepatrulje (MAX)
 • Med Mediepatruljen som organisationsform for videndeling bliver det traditionelle team-begreb i folkeskolen udfordret. Med Mediepatruljer organiseres og deles viden af eleverne på tværs af gængse strukturer som klasser, årgange, teams. Lærerne bliver ikke overflødiggjort, men rollerne skal omdefineres og det er nødvendigt at udvikle en ny faglighed til vurdering af digitale læremidler. Samtidig giver det mulighed for på en meningsfuld måde at trække elevernes medievirkelighed og mediekompetencer ind som en dynamisk kraft i skolens formelle læringsrum.

Medieråd (Bestående af Børn og lærere)
 • Medierådet bidrager med visioner omkring brug af IT i undervisningen udfra en didaktisk vinkel – Udvalget har et særligt fokus på programmer, apps og sites der med fordel kan bruges i den daglige undervisning
 • Medierådet iværksætter en erfaringsopsamling og en udvikling vedrørende brug af ovenstående i undervisningen, samt samarbejder med relevante parter vedrørende kurser indenfor området. Udvalget tager initiativ til at udvikle en vidensplatform.
·         Medierådet skal medvirke til at inspirere Vestre skoles lærere til en kontinuerlig udvikling af arbejdet med IT-didaktiske problemstillinger i det enkelte fag.
·         Medierådet er med til at holde fokus på Silkeborg kommunes IT strategi, samt understøtte det dynamiske arbejde med Vestre skoles IT strategi
·         Medierådet holder sig ajour med den tekniske udvikling af Skolenettet, samt medvirker til at dette fortsat udvikles i tæt kontakt med kommunen.
Radioprojektet integreres i undervisning
·         
Der tages udgangspunkt i den allerede eksisterende- Radio Sol. Der vil være daglige udsendelser - målgruppen er i første omgang elever og forældre på Vestre skole - men der skal være en klar ambition om, at nå ud til et bredere publikum. Radioen vil i første omgang blive drevet af 7. årgang. Her vil det at lave radio blive tænkt ind i en undervisningssammenhæng. Eksempelvis inden for emnet journalistik, hvor der arbejdes med nyhedsformidling med fokus på de overordnede rammer, som professionelle radio og tv-stationer arbejder under, politisk, organisatorisk og økonomisk. Kendskab til nyhedskriterier, vinklinger, SUM (nyhedsreportagens dramaturgi), de filmiske virkemidler, interviewformer. Fokus på dokumentaren, hvor genreformer, fortælleformer, dramaturgi, æstetik og vinkling vil være i fokus.

·         Radioprojektet er en del af prototype satsningen i Silkeborg kommune (Se mere her) og har fået tildelt midler herfra. Disse midler vil bl.a. gå til:
o        Ekstra lærerressource
o        Opbygning af professionelt studie
o        Indretning af redaktions lokaler
o        Indkøb af hardware til redaktions lokalerne
o        Opbygning af mobilsite

Multimedielinje
·         Vi har en vision om at radioprojektet udvikler sig til en Multimedielinje i udskolingen på Vestre Skole. Multimedie linjen kan handle om mange ting, men kort beskrevet kan vi arbejde  indenfor følgende genrer: Radioproduktion, kortfilm, dokumentarfilm, stop-motionfilm,  computergrafik og journalistik m.m.
·         Multimedielinjen skal være en legeplads, hvor der  arbejdes med de medier, vi møder overalt i hverdagen. Der skal være rig mulighed for at udfordre kreativiteten. Let tilgang til værktøjer der kan realisere kreativitet.Teori, analyse og praktiske øvelser skal være fundamentet til at arbejde selvstændigt med radioproduktion, TV produktion, fortællende film, dokumentarfilm, stop-motion film, grafik, nyhedsformidling, reportage, m.m.

Inklusion
 • Silkeborg kommune har fokus på inklusion og har i den forbindelse udarbejdet et Mindset (Se det her) Dette indsatsområde går hånd i hånd med IT og medier i skolen i et fagdidaktisk perspektiv. IT kan være en af katalysatorerne for udviklingen af fremtidens skole – en skole hvor vi har brug for alle!

Forældreindragelse
 • Som det sikkert fornemmes af ovenstående og af samfundsdebatten generelt, så sker der rigtig meget på folkeskoleområdet for tiden. Derfor har vi i skolebestyrelsen besluttet, at vi i november vil afholde et stormøde for alle  forældre. Her vil vi fortælle mere om de tiltag vi pt. har gang i på Vestre – men mest af alt vil vi gerne høre forældrenes mening om fremtidens skole i fremtidens samfund. Det vil vi gøre ud fra temaerne: Inklusion – IT samt læring og trivsel. Læring og trivsel er netop overskriften på den nye politik, der i efteråret afløser den nuværende skolepolitik og vil gælde frem til 2021.

Vestre skole
August 2012

Ingen kommentarer:

Send en kommentar